1 INNLEDNING

1.1 Disse generelle vilkårene (heretter kalt "generelle vilkår") utgjør en integrert del av avtalen som er inngått mellom kunden og DIBS (heretter kalt "avtalen"), og regulerer forholdet mellom kunden og DIBS i forbindelse med avtalen.

2 TJENESTEN

2.1 DIBS stiller de produkter og ytelser som er spesifisert i avsnitt C i avtalen (heretter kalt "tjenesten"), til rådighet for kunden, som oppgitt i avtalen. De betalingsmuligheter som omfattes av tjenesten, fremgår også av avsnitt C.

2.2 Den nærmere funksjonaliteten av produktene og ytelsene som omfattes av tjenesten, fremgår av DIBS' kommersielle hjemmeside eller DIBS' hjemmesider for support eller teknikk.

2.3 DIBS stiller tjenesten til rådighet for kunden med omhu og i overensstemmelse med god skikk i bransjen. DIBS vil søke, og skal i rimelig omfang sikre, at tjenesten er kompatibel med anerkjente operativsystemer på markedet. DIBS garanterer imidlertid ikke at tjenesten er kompatibel med kundens IT-system.

3 SUPPORT M.M.

3.1 DIBS stiller til rådighet support vedrørende de enkelte produkter og ytelser som inngår i tjenesten, per e-post. Kunden er berettiget til support ut over dette, såfremt dette fremgår av avsnitt C eller særskilt avtale.

3.2 I spesielle situasjoner er DIBS berettiget til å orientere kunden om driftssituasjonen og lignende via e-post, til den e-postadressen som kunden har oppgitt, jf. avsnitt B.

4 UTVIKLING AV TJENESTEN

4.1 DIBS søker løpende å utvikle og forbedre tjenesten, slik at denne står i samsvar med behovet på markedet. DIBS er berettiget til løpende å foreta slik utvikling, oppdatering og endringer i tjenesten som DIBS finner relevante.

4.2 Oppdaterte utgaver av tjenestens deler stilles til kundens rådighet av DIBS.

5 TJENESTENS TILGENGELIGHET

5.1 DIBS tilstreber at tjenesten er tilgjengelig for kunden døgnet rundt, 365 dager i året. Den avtalte tilgjengeligheten er på 99,5 %, målt bakover i løpet av et kalenderkvartal.

5.2 Tjenestens tilgjengelighet (i prosent) beregnes etter følgende formel:    

der:

  • "AT" utgjør den avtalte tilgjengelighetstid,
  • "TA" utgjør tillatte avbrytelser i tid, jf. pkt. 5.4, og
  • "AB" utgjør den tid da tjenesten ikke har vært tilgjengelig, idet det i AB ikke medberegnes tid når tjenesten ikke har vært tilgjengelig, men dette skyldes forhold som DIBS ikke er ansvarlig for i avtalen.

5.3 Tjenesten anses som tilgjengelig i det omfang det kan oppnås svar fra DIBS' gateway. DIBS' administrasjonsmodul, som er å finne via DIBS' hjemmeside, inngår ikke i beregningen av tilgjengelighet, jf. pkt. 5.2., med mindre kundens avtale er av typen DIBS Post og Telefon, jf. avsnitt C. DIBS tilstreber at administrasjonsmodulen har samme tilgjengelighet som tjenesten ellers.

5.4 DIBS er berettiget til å avbryte kundens tilgang til tjenesten med tanke på vedlikehold, oppdatering, oppgradering eller annen service. Slike avbrytelser anses som tillatte avbrytelser. Kunden varsles så vidt mulig minst tre dager før tillatte avbrytelser, som skal søkes lagt utenfor de travleste periodene.

5.5 DIBS er ikke ansvarlig for avbrytelser eller manglende tilgjengelighet, hvis dette skyldes omstendigheter som DIBS ikke er ansvarlig for. Slik omstendigheter kan være bl.a.: feil og/eller virus i kundens eller tredjeparts utstyr, programmer, kommunikasjonsverktøy eller IT-miljø for øvrig; forhold som følger av Internetts natur eller prosedyrer; force majeure, jf. pkt. 9.5; kundens bruk av tjenesten i strid med avtalen; øvrige forhold som kunden eller tredjepart er ansvarlig for, herunder forstyrrelser på Internett.

5.6 Såfremt den beregnede tilgjengeligheten, jf. pkt. 5.2, i et kalenderkvartal er lavere enn den avtalte tilgjengeligheten, jf. pkt. 5.1, er kunden berettiget til et avslag i det abonnement kunden har betalt for det aktuelle kalenderkvartal, på 2 % av abonnementet, for hvert prosentpoeng den beregnede tilgjengeligheten er under den avtalte tilgjengeligheten. Imidlertid kan avslaget maksimalt utgjøre 50 % av abonnementet for det aktuelle kvartalet.

5.7 For ikke å miste retten til avslag i abonnementet, jf. pkt. 5.6, skal kunden sende skriftlig krav på dette overfor DIBS innen én måned etter utløpet av det aktuelle kalenderkvartal.

5.8 DIBS er berettiget til å foreta motregning for eventuelt avslag i abonnementet på påfølgende faktura for abonnement overfor kunden.

5.9 Dette pkt. 5, herunder spesielt pkt. 5.6, regulerer uttømmende kundens rettigheter og beføyelser samt DIBS' ansvar dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres. Dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres, har ikke kunden rett til annen eller ytterligere godtgjørelse, erstatning, avslag eller kompensasjon. Såfremt DIBS er forpliktet til å erlegge kunden maksimalt avslag for et kalenderkvartal, jf. pkt. 5.6 og pkt. 5.7, anses dette imidlertid som et vesentlig mislighold av avtalen og kan føre til heving, jf. pkt. 14.5

6 SIKKERHET M.M.

6.1 DIBS er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende krav fra betalingsinnløsere, herunder krav til sikkerhet. Dessuten er DIBS ansvarlig for at kredittkortnummer og -koder håndteres sikkerhetsmessig i henhold til de krav som er definert i Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

6.2 DIBS utfører daglig sikkerhetskopiering av de data som er lagret i tjenesten, til bruk for gjennomføring av betalingstransaksjoner og tilbakeføring av data i tilfelle av nedetid i drift eller IT-systemsvikt hos DIBS. DIBS er ansvarlig for at kundedata, det vil si all data kunden sender til og/eller via DIBS' system i forbindelse med bruk av tjenesten som lagres hos DIBS, oppbevares i minimum 12 måneder fra informasjon er mottatt i DIBS' system.

6.3 Alle kundedata holdes fortrolige i henhold til pkt. 10. DIBS er imidlertid alltid er berettiget til å utlevere kundedata dersom dette påkreves av kortinnløsere, banker, politi eller andre myndigheter og kan lovlig utleveres i samsvar med personopplysningsloven. I forbindelse med en slik utlevering, vil DIBS, i den grad det er mulig, orientere kunden.

6.4 Kunden er selv ansvarlig for å innhente godkjenning fra kortinnløsere eller i forbindelse med andre betalingsformer. DIBS kan til enhver tid kreve at kunden dokumenterer relevante godkjenninger.

6.5 I det omfang kunden blir kjent med kortdata, er kunden forpliktet til å overholde de i PCI DSS definerte krav for dette. Dessuten skal kunden til enhver tid overholde regler og rutiner som er definert av de banker DIBS gjennomfører betalingstransaksjonene for. 

6.6 Kunden er ansvarlig for at dennes fortrolige opplysninger om for eksempel pålogging, passord og lignende håndteres på en sikker måte, herunder at slike opplysninger holdes hemmelig.

6.7 Kunden er ikke berettiget til å utføre sikkerhetstester, -analyser eller -vurderinger, samt andre målinger av DIBS' system, uten at DIBS har gitt skriftlig samtykke på forhånd

7 UTBEDRING AV FEIL

7.1 Såfremt tjenestens funksjon avviker fra det som er avtalt, jf. pkt. 2.2, foreligger det en feil.

7.2 DIBS er forpliktet til innen rimelig tid fra kundens orientering om en eventuell feil er mottatt, å starte opp utbedring av feilen, slik at tjenesten fungerer i samsvar med det som er avtalt.

7.3 Kunden skal i forbindelse med sin orientering om feilen til DIBS i størst mulig utstrekning gi DIBS alle relevante opplysninger om den aktuelle feilen, og omstendighetene rundt. Kunden skal dessuten i forbindelse med DIBS' utbedring av feilen i rimelig omfang stå til rådighet og besvare DIBS' spørsmål og assistere i forbindelse med testing av DIBS' utbedring av feilen.

7.4 I det omfang utbedring av en feil ikke er praktisk mulig for DIBS, ikke kan utbedres ved bruk av rimelige tiltak, eller såfremt DIBS ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, er kunden, forutsatt at kunden har overholdt pkt. 7.3, berettiget til et avslag i abonnementet som tilsvarer tjenestens reduserte funksjon. Et slikt avslag i abonnementet gjelder alene perioden fra det tidspunkt da kunden orienterte DIBS om feilen, frem til tidspunkt for DIBS' utbedring av denne, og kan ikke utgjøre mer enn 50 % av abonnementet.

7.5 For ikke å miste retten til avslag i abonnementet skal kunden fremsette et skriftlig krav på dette overfor DIBS innen én måned etter tidspunkt for da kunden ble gjort kjent med at feilen ikke ville bli utbedret, jf. pkt. 7.4.

7.6 DIBS er berettiget til å foreta motregning for eventuelt avslag i abonnementet i kommende fakturaer for abonnement overfor kunden.

7.7  DIBS står på ingen måte ansvarlig for eller er ikke forpliktet til å foreta utbedring, og kunden er ikke berettiget til avslag i abonnementet i forbindelse med feil eller andre avvik i tjenestens funksjon som er uten betydning for tjenestens tiltenkte bruk, som alene medfører uvesentlig bry for kunden, eller som skyldes:

  1. kundens bruk av tjenesten i forbindelse med annet utstyr, programmer eller tilbehør enn det som er anbefalt av DIBS,
  2. kundens endringer eller inngrep i tjenesten eller annen programvare, uten DIBS' forutgående godkjenning,
  3. utenforliggende angrep, herunder virusangrep, eller andre omstendigheter utenfor DIBS' kontroll, slik som feil eller mangler på utstyr, programmer eller tilbehør m.m. som verken inngår i tjenesten eller er en del av DIBS' system,
  4. force majeure, jf. pkt. 9.5.

7.8 Dette pkt. 7, herunder spesielt pkt. 7.4, regulerer uttømmende kundens rettigheter og beføyelser, samt DIBS' ansvar i tilfelle feil i tjenesten. Dersom tjenestens tilgjengelighet reduseres, har ikke kunden rett til annen eller ytterligere godtgjørelse, erstatning, avslag eller kompensasjon. Dersom DIBS, jf. pkt. 7.4 og 7.5, er forpliktet til å erlegge kunden maksimalt avslag i abonnementet i en periode på én måned eller mer, betraktes dette imidlertid som et vesentlig mislighold av avtalen som kan føre til heving, jf. pkt. 14.5.   

8 VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

8.1 De avtalte vederlag, herunder abonnement og avgifter, fremgår av avsnitt A.

8.2 DIBS fakturerer kunden kvartalsvis. Hvilke ytelser som forhåndsfaktureres og hvilke som etterfaktureres, fremgår av avsnitt A. DIBS' fakturaer forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.

8.3 Der kreves det et fakturagebyr på NOK 25,00 per faktura.

8.4 Kunden er ikke berettiget til å foreta motregning av eventuelle krav mot DIBS uten at DIBS har gitt skriftlig godkjenning av dette på forhånd.

8.5 Ved forsinket betaling er DIBS berettiget til renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens til enhver tid gjeldende satser. Rentene beregnes av det totale utestående beløp fra forfallsdato til innbetaling skjer. DIBS er dessuten berettiget til å innkreve et gebyr på NOK 100,00 for betalingspåminnelser.

8.6 Ved forsinket betaling er DIBS dessuten berettiget til, uten ansvar overfor kunden, å suspendere sine ytelser overfor kunden inntil betaling mottas. Ved gjenopptak av suspenderte ytelser er DIBS berettiget til å innkreve et administrasjonsgebyr på NOK 1.000,00.

8.7 DIBS er berettiget til, uten forvarsel, én gang per kalenderår, å regulere de til enhver tid gjeldende vederlag og gebyrer med opptil 5 % i forhold til de hittil gjeldende vederlag og gebyrer. Ut over dette kan endringer alene skje med tre måneders skriftlig varsel, idet DIBS er berettiget til å regulere de gjeldende vederlag og gebyrer til enhver tid, når dette skjer på grunn av ytre faktorer som ligger utenfor DIBS' kontroll, herunder, men ikke begrenset til, nye eller endrede lover, myndighetsforskrifter eller krav fra kortinnløsere, da slike endringer skal stå i forhold til den ytre faktors påvirkning av DIBS' omkostninger.

9 ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

9.1 Partene står ansvarlig overfor hverandre i henhold til norsk retts vanlige regler, med de begrensninger som følger av avtalen.

9.2 Ingen av partene står ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder, men ikke begrenset til, driftstap, tapt eller uteblitt fortjeneste eller omsetning, tapte eller reduserte innsparinger, tap av eller skader på data, omkostninger til utstyr, tap av eksisterende eller potensielle kunder. DIBS står heller ikke ansvarlig for tap, skade, feil, ulempe eller forsinkelse som kan henføres til kundens eller tredjeparts forhold, herunder forstyrrelser på Internett.

9.3 DIBS' samlede erstatningsansvar overfor kunden innenfor ett kalenderår, kan maksimalt utgjøre et beløp tilsvarende kundens abonnement for ett kalenderår.

9.4 Såfremt kunden vil gjøre erstatningskrav gjeldende overfor DIBS, skal dette skje innen 1 år fra det tidspunkt hvor kunden ble eller burde blitt oppmerksom på det forhold som danner grunnlag for erstatningskravet. Deretter bortfaller kundens mulighet for å fremme et slikt erstatningskrav.   

9.5 Ingen av partene står ansvarlig overfor den annen part, såfremt manglende overholdelse av avtalen skyldes force majeure. Som force majeure betraktes forhold som en part ikke har rådighet over og som parten ved tidspunkt for inngåelse av avtalen, med rimelighet ikke kunne forutse, herunder, men ikke begrenset til, lynnedslag, arbeidskonflikt, krig, brann, opptøyer, strømbrudd, naturkatastrofer, omfattende vannskader, omfattende eller direkte virus- og/eller hackerangrep, endrede myndighetskrav og/eller feil eller forsinkelse hos underleverandører. Såfremt en part ikke har vært i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen i en periode på tre måneder, er den annen part berettiget til å si opp avtalen uten varsel.

10 TAUSHETSPLIKT OG PERSONDATA

10.1 Hver av partene er underlagt taushetsplikt, slik at en part ikke uten den annen parts forhåndsgitte skriftlige samtykke i avtaleperioden og tre år deretter kan utlevere opplysninger om avtalen eller opplysninger om den annen parts virksomhet, eller virksomhetens forhold, herunder forretningshemmeligheter og informasjon som det er rimelig å betrakte som fortrolige. Informasjon som er angitt som fortrolig, hemmelig eller lignende, skal alltid anses som omfattet av taushetsplikten, da slik angivelse ikke er et krav.

10.2 Dersom en part kan dokumentere at informasjon er eller var allment kjent eller offentliggjort med den annen parts samtykke, er denne informasjonen unntatt fra taushetsplikten.

10.3 Med unntak av taushetsplikten er en part berettiget til å utlevere opplysninger, såfremt dette skjer i henhold til gjeldende lover, myndighetsbeslutning, børsregler eller lignende. Før slik utlevering kan skje, skal imidlertid den part som utleverer opplysningene, orientere den annen part, så fremt dette er mulig.

10.4 Partene skal sikre at partens ansatte, konsulenter, underleverandører m.fl. gjennom tilsvarende taushetsplikt er forpliktet til å opprettholde taushetsplikten i det omfang de ble gjort kjent med omfattede opplysninger.

10.5 I det omfang DIBS behandler persondata på vegne av kunden, handler DIBS alene etter instruks fra kunden. DIBS har truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å unngå at slike opplysninger uforvarende eller ulovlig tilintetgjøres, går tapt eller forringes samt mot at de kommer til uvedkommendes kjennskap, misbrukes eller på annen måte behandles i strid med personopplysningsloven. DIBS skal, såfremt det behandles persondata på kundens vegne, på dennes anmodning og mot et vederlag for slikt arbeid, gi kunden tilstrekkelige opplysninger til at denne kan påse at de nevnte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger er truffet. Ved behandling av persondata i henhold til denne avtale anses kunden som dataansvarlig og DIBS som databehandler. Punkt [10.5] utgjør databehandleravtalen ifølge den Norske lov om behandling av person data (personopplysnings-loven).

10.6 I det tilfelle hvor DIBS bruker underleverandører i forbindelse med utførelsen av tjenesten, som foretar behandling av persondata for kundens regning, gir kunden hermed DIBS fullmakt til på kundens regning å inngå databehandleravtale med denne type underleverandør. DIBS påtar seg å se til at persondatalovens bestemmelser om databehandling i henhold til denne avtale rettes videre til underleverandøren. Dersom DIBS i forbindelse med behandling av persondata overfører disse til en underleverandør som er etablert i et land som (i) ikke tilhører det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), og (ii) ikke har et tilstrekkelig nivå for beskyttelse av persondata, skal kunden inngå en standardavtale med den vedkommende underleverandør. EU-kommisjonen forstår «standardavtale» som en godkjent standardavtale som er utarbeidet med henblikk på å lette overførselen av persondata til landene utenfor EØS, som ikke har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forbindelse med behandling av persondata.

11 RETTIGHETER

11.1 DIBS har og beholder enhver rettighet, herunder bl.a. eiendomsrett og opphavsrett til samtlige av de av tjenesten omfattede ytelser og produkter, herunder, men ikke begrenset til programmer, kildekode, instruksjoner, dokumentasjon, verktøy, øvrige materialer samt enhver dertil hørende informasjon og know-how. Utover den anførte bruksretten oppnår ikke kunden på bakgrunn av avtalen noen eiendomsrett eller immateriell rettighet til tjenesten eller øvrige ytelser og produkter som omfattes av avtalen, jf. pkt. 11.2.

11.2 Kunden oppnår i avtaleperioden en ikke-eksklusiv rett til å gjøre bruk av tjenesten i overensstemmelse med avtalen og øvrige rimelige instruksjoner fra DIBS. Med tanke på bruk av tjenesten er kunden herunder berettiget til å gjøre bruk av materiale, programmer, instruksjoner og lignende som stilles til rådighet for kunden av DIBS under avtalen.

11.3 Kunden er ikke berettighet til å overdra, under- eller viderelisensiere programmer, koder m.m. som er stilt til kundens rådighet av DIBS. Videre er kunden ikke berettiget til å kopiere, oversette, modifisere, dekompilere eller foreta "reverse engineering" av slike programmer eller koder, med mindre annet følger av ufravikelig lov.

11.4 Kunden innestår for at kunden ved avtalens opphør straks leverer tilbake eller destruerer samtlige kopier av programmer, koder m.mv. som er stilt til rådighet, dokumentasjon og lignende.

11.5 Kunden har i avtaleperioden rett til å gjengi DIBS' logo på kundens nettsider. Kunden må imidlertid aldri gi uttrykk for annet enn at det eksisterer et kundeforhold mellom DIBS og kunden. Kunden skal til enhver tid etterkomme DIBS' instruksjoner for gjengivelse av DIBS' logo.

11.6 DIBS har i avtaleperioden rett til å benytte seg av kundens forretningskjennetegn som referanse, herunder i markedsføringsmateriale. Kunden kan gi DIBS rimelige instruksjoner om slik bruk.

12  COOKIES

12.1 DIBS anvender cookies (informasjonskapsler) i forbindelse med sitt betalingsvindu. Informasjon om de til enhver tid anvendte cookies som DIBS anvender finnes på siden www.dibspayment.com/terms.

12.2 Kunden er forpliktet til, i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, å oppnå forbrukernes aksept av de cookies DIBS til enhver tid anvender. Kunden er i den forbindelse berettiget til å linke til DIBS’ informasjonsside om cookies, jf. pkt. 12.1

13 OVERDRAGELSE OG UNDERLEVERANDØRER

13.1 DIBS er berettiget til å benytte underleverandører, herunder underdatabehandlere, til oppfyllelse av sine forpliktelser overfor kunden. DIBS er ansvarlig overfor kunden for slike underleverandører som for egne forhold.

13.2 DIBS er i henhold til avtalen berettiget til å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Kunden er alene berettiget til å overdra rettigheter eller forpliktelser i henhold til avtalen med DIBS' forhåndsgitte skriftlige samtykke. DIBS motsetter seg ikke slikt samtykke på urimelig vis, men er imidlertid berettiget til å stille spesielle betingelser for samtykket.

14 IKRAFTTREDELSE OG OPPHØR

14.1 Avtalen trer i kraft ved partenes underskrift, og gjelder inntil den bringes til opphør.

14.2 Avtalen er uoppsigelig i en periode på tolv måneder fra ikrafttræden. Hver av partene er herefter berettiget til å si opp avtalen skriftlig med et varsel på tre måneder, som gjelder fra kalendermånedens utløp.

14.3 Kundens oppsigelse skal sendes til DIBS' offisielle e-postadresse, per post eller telefaks. DIBS bekrefter mottakelse av oppsigelsen. DIBS er berettiget til å sende oppsigelsen til den e-postadressen som er oppgitt av kunden.

14.4 Såfremt DIBS har foretatt endringer i tjenesten, jf. pkt. 4.1 eller endringer i nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 16.1, er kunden berettiget til å si opp avtalen skriftlig med et varsel på 30 dager, forutsatt at en slik endring medfører en vesentlig forringelse for kunden, og at en slik oppsigelse mottas av DIBS innen 30 dager etter DIBS har sendt orientering om endringen til kunden.

14.5 Hver av partene er berettiget til skriftlig å heve avtalen for fremtiden, såfremt den annen part har vesentlig misligholdt avtalen, forutsatt at den misligholdende part innenfor en frist på 30 dager etter melding om dette ikke har har utbedret misligholdet eller har dokumentert at parten innen samme frist har utført tiltak for å utbedre misligholdelsen. Gjenopptak av mangelfri ytelse innen den anførte fristen betraktes som utbedring.

14.6 Følgende betraktes til enhver tid som vesentlig mislighold av avtalen:

  • Kundens mislighold av betaling
  • Kundens manglende etterkommelse av gjeldende lover, myndighetskrav eller krav/retningslinjer fra kortinnløsere. 

15  FORTOLKNING

15.1 Avtalen mellom partene utgjør det fullstendige avtalegrunnlaget. Ingen forutgående skriftlig eller muntlig korrespondanse eller lignende, som ikke omfattes av avtalen, kan påberopes som fortolkningsgrunnlag i forhold til avtalen.

15.2 Såfremt det er uoverensstemmelse mellom nærværende generelle vilkår og de øvrige avsnitt i avtalen, jf. avsnitt A–C, har innholdet i de øvrige avsnitt forrang.

16 ENDRING AV DE GENERELLE VILKÅR

16.1Med et varsel på 30 dager er DIBS berettiget til å foreta endringer i nærværende generelle vilkår.

16.2Kunden orienteres om de endrede vilkårene per e-post, som sendes til den e-postadressen som oppgis av kunden, jf. avsnitt B. Den nye versjonen av de endrede vilkårene kunngjøres på DIBS' nettsted og/eller administrasjonsgrensesnittet. 

16.3Ved utløpet av varselet, jf. pkt. 16.1, trer de endrede vilkårene i kraft, med mindre kunden innen da har sagt opp avtalen, jf. pkt. 14.4.

17 LOVVALG OG VERNETING

17.1 Avtalen er underlagt norsk rett.

17.2 Enhver tvist mellom partene, som ikke kan avgjøres i minnelighet, skal avgjøres av norsk domstol i DIBS' til enhver tid gjeldende hjemting.

Av DIBS AS Version 1.0 2013

Har du spørsmål eller trenger du hjelp?
DIBS AS
Hoffsveien 15
NO - 0275 Oslo
Tlf: 21 55 44 00
Fax: 21 55 44 01
salg@dibs.no